ติดต่อเรา

         โรงเรียนบ้านหนองปกติ  หมู่ที่     ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  
          โทร ๐๙-๓๔๙๒-๐๓๕๗  
           Websitehttp://nongpokkati.loei1.go.th
Comments