การเทียบโอนผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
.. 2549

 

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ  6  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  .. 2545  ให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนตามระดับประเภทวิชาหรือสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา   จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนบ้านหนองปกติ  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  .. 2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

     ข้อ  3.  ในระเบียบนี้

            สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา  16  (2)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  .. 2542

            การเทียบโอน  หมายถึง  การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้  ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

     ข้อ  4.  ผู้ขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.       ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

2.       มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ครบตามมาตรฐานของมาตรฐานหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มาขอเทียบโอนผลการเรียน

            อนุกรรมการ  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

     ข้อ  5.  ให้สถานศึกษาแต่ตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  และไม่เกิน  5  คน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบโอนการเรียนให้กับผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการศึกษาหรือสาขาวิชาที่จะทำการเทียบโอน
     ข้อ  6.  ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้าที่ดังนี้

1.       จัดทำสาระ  เครื่องมือ  และวิธีเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

2.       ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ

3.       ประเมินผลและตัดสินผลการเทียบโอน

4.       เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินการอนุมัติการเทียบโอน

     ข้อ  7.  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้

1.       ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด  สถานศึกษาหนึ่งโดยสถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  ยกเว้นกรณีมีเหตุผลจำเป็น

2.       จำนวนหมวดวิชา  รายวิชาจำนวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอนต้องมีอายุไม่เกิน  1  ปี  นับถึงวันยื่นความจำนง  ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน

3.       ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษาอื่นแล้วนำผลมาเทียบโอนได้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา

4.       กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรต่างๆ  ให้นำหมวดวิชา  รายวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

5.       กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับการเทียบโอน

     ข้อ  8.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน

     ข้อ  9.  ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติตามระเบียบนี้

 


Comments