นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน


พันธกิจ ( Mission )

     จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ให้ชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Comments