ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านหนองปกติ ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ครั้งแรกมีชื่อว่า โรงเรียนอาฮี ๓ บ้านหนองปกติ  โดยมีนายอำเภอท่าลี่เป็นผู้ขอจัดตั้ง ด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงอยู่ด้วยเงินบำรุงการศึกษา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยมีนายเสาร์  จันกอง ศึกษาธิการอำเภอท่าลี่เป็นประธานเปิด  มีนายอิน จันทะเลาะและนายเรียน โสภาวัฒน์ เป็นครูกรรมการทำการสอน โดยมีนายอินทร์ อธิสุมงคล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก

          วันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ ๒๔๙๕  นายอนันต์  ศรีสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายไกรลาศ ชาญชัยและนายสุวัฒน์ กาษรสุวรรณ สารวัตรนักเรียน พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแห่งใหม่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ และต่อมานายอำเภอท่าลี่ได้ทำการสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและโรงเรียนได้อาศัยเป็นที่เล่าเรียนต่อมา

          .. ๒๕๐๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ปลูกสร้างอาคารถาวร แบบ ป.๑ ซ. จำนวน ๑ หลัง ๒  ห้องเรียน กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร และมีพิธีมอบอาคารเรียนเป็นทางการ โดยมีนายอนันต์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายสุรเชษฐ ศรีสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ เป็นประธานมอบอาคารเรียน

          เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ  สปช. ๑๐๑/๒๖

จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒  โรงเรียนได้ทำโครงการเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี และได้นำนักเรียนชั้น ป.๔-๖ ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี โดยทางราชการจ่ายค่าพาหนะให้รายหัวละ ๖  บาท ต่อคนต่อวัน และมีข้าราชการครูไปช่วยราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี  จำนวน ๒ คน คือ

นายกัมพล  อากรตน และนางสุปราณี ทรงคาศรี

          ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๒ ทางราชการให้นำนักเรียนชั้น ป. ๔-๖  พร้อมครู  ๒  คน กลับมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนเดิม

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเลย  ให้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมคณะครู ๔ คน ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี  อีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายเสมียน  ขานอยู่ เป็นผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่  ๑  กรกฏาคม  พ.. ๒๕๔๘  นายเสมียน  ขานอยู่  ผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้านหนองปกติ ได้รับคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนกับนายสมัย โกศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีและในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายสมัย โกศรีวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้านหนองปกติ  เกษียณอายุราชการ และทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายกัมพล  อากรตน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.๒๕๕๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งให้

นายทองอินทร์  อุบลชัย ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ

             วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๑ มีมติให้คณะครูจำนวน ๔ คน พร้อมนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๒  คน กลับมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนเดิมตามความต้องการของชาวบ้าน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอน ๔  คน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๓)

Comments