กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายจำรัส  ตัญญาภักดิ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

2.  นางอัมพร  บัวงาม                   ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

3.  นางบุญเพ็ง  ตัญญาภักดิ์          ผู้แทนครู                                  กรรมการ

4.  นายวิโรจน์  ดอบุตร                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ

5.  นายมิตรชัย  นามโคตร             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

6.  นางหนูนวย  สิงห์รักษ์              ผู้แทนศิษย์เก่า                           กรรมการ

7.  นายเสมอ  วินากร                    ผู้แทนองค์กรศาสนา                   กรรมการ

8.  นายสุกรรจ์  วันหากิจ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

9. นายวิวัฒน์  ประสมทรัพย์           ผู้อำนวยการสถานศึกษา             กรรมการ                                                                                                         และเลขานุการ

                                                                                         

Comments