วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

      โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

         พันธกิจ (Mission)

        1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2. ชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

          เป้าประสงค์  (Goal)

                               1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  2. ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา

                      กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพผู้เรียน

                  กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

                  กลยุทธ์ที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  กลยุทธ์ที่  4   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพComments